X. VÝROČIA KOLEKTÍVOV A JEDNOTLIVCOV

 

NÁZOV KOLEKTÍVU /              VÝROČIE        TERMÍN        CHARAKTERISTIKA          OBEC

MENO JEDNOTLIVCA

 

Folklórna skupina                  30                rok 2011      Spevácka skupina           Brehov

z Brehova

Spevácka skupina                 10                rok 2011      Ženská spev. skupina      Kráľovský Chlmec

ÁRVALÁNYHAJ

Ženský spevokol                   10                rok 2011      Ženský spevokol            Streda na Bodrogom  

Streda na Bodrogom

Miešaný spevácky zbor          15                rok 2011      Miešaný spev. zbor         Veľké Kapušany

Jánosa Erdélyiho

Miešaný spevácky zbor          15                rok 2011      Miešaný spev. zbor         Veľké Kapušany

LATORIČAN

Tanečná folklórna skupina       5                 rok 2011      Tanečná folk. skupina     Čičarovce

NAPRAFORGÓ

Spevácka folklórna skupina      5                rok 2011      Spevácka folk.skupina     Malý Kamenec  

Malý Kamenec

Tanečná folklórna skupina       5                rok  2011      Tanečná folk. skupina     Veľké Trakany

RAKOTTYÁS